person

Képzések ÁSZF

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a garasport.com oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető, a GaraSport Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott képzési szolgáltatások igénybevételének használati feltételeit. Tájékoztatjuk Önt, mint a képzési szolgáltatás igénybevevőjét (a továbbiakban: Résztvevő), hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Résztvevőre egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A jelen ÁSZF kizárólag a Honlapon elérhető képzésekre érvényes, nem terjed ki a Honlapon elérhető web áruházi szolgáltatásokra.

Fogyasztónak minősül a 2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bek. 3. pont szerinti fogyasztó.

 A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 A Résztvevő a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

2. A Szolgáltató

A képzéseket az alábbi Szolgáltató nyújtja, aki a Résztvevővel a képzésekre vonatkozóan jogviszonyt létesít:

Név: Garasport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 28.

Levelezési cím: 1112 Budapest, Kánai út 2., Sport11 Sportközpont

Adószám: 13539441-2-43

Számlavezető pénzintézet: ERSTE Bank

Bankszámla szám:  11600006-00000000-85402223

E-mail cím: info@garasport.com

Telefonszám: +36 70 384-0000

3. A Szervező

A képzésekkel kapcsolatos adminisztratív, szervezési és panaszkezelési feladatokat az alábbi szervező („Szervező”) látja el, aki a Szolgáltatóval áll megbízási jogviszonyban:

Név: Garasport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 28.

Levelezési cím (ami egyben a panasz ügyintézés helye): 1112 Budapest, Kánai út 2. Sport11 Sportközpont

Képviselő neve: Garami Zsolt ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-860518

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13539441-2-43

E-mail cím: sales@garasport.com

Telefonszám: +36 70 384 0000 vagy +36 20 9324 409

4. A Honlapon folytatott tevékenység

A Szolgáltató a Honlapon üzleti tevékenysége során képzések értékesítését folytatja. 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

A Résztvevő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató, illetve a Szervező nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 

Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Résztvevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. 

A Résztvevő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

5. Képzések és azok feltételei

5.1. A felek jogai és kötelezettségei

Szolgáltató tájékoztatja a Résztvevőket, hogy (i) a képzéseket a Szolgáltató nyújtja, aki a Résztvevővel a képzésekre vonatkozóan jogviszonyt létesít a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, (ii) a képzések után a díj a Szolgáltatót illeti és (iii) a képzésekért a Szolgáltató vállal felelősséget. A képzésekkel kapcsolatos adminisztratív, szervezési és panaszkezelési feladatokat a Szervező látja el, aki a Szolgáltatóval áll megbízási jogviszonyban. A Résztvevő és a Szervező között jogviszony nem jön létre. A Szervező a Szolgáltató nevében és javára jár el, illetve tartja a kapcsolatot a Résztvevőkkel.

A Szolgáltató (i) kötelezettséget és felelősséget vállal a meghirdetett képzés meghatározott lebonyolításáért, a képzés elvárható szakmai minőségéért, (ii) biztosítja a Résztvevők számára a képzéshez szükséges feltételeket és a képzés díjában foglalt, a jelentkezési felületen feltüntetett egyéb anyagokat és eszközöket. 

A Résztvevő tudomásul veszi és vállalja, hogy (i) az elméleti és gyakorlati tudásanyagot elsajátítja, a képzési helyszín házirendjének előírásait betartja, (ii) amennyiben magatartásával akadályozza a képzés menetét, vagy pénzügyi kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a Szolgáltató kizárja a képzésből. Kizárás esetén a Résztvevő a Szolgáltatóval, illetve a Szervezővel szemben semmiféle anyagi igényt nem támaszthat, arról a jelentkezési és részvételi feltételek elfogadásával egyidejűleg lemond és a befizetett képzési díjat visszakövetelni nem jogosult.

A Résztvevő saját felelősségére vesz részt a képzésben, a képzés során szerzett bármiféle sérülésért a Szolgáltató, illetve a Szervező felelősséget nem vállal.

A Résztvevő kijelenti, hogy a 18. életévét betöltötte.

5.2. Képzések menete

A képzés menetére, szakmai vonatkozó tájékoztató az online jelentkezési felület jobb oldalán található „ A képzési nap programja” sávban található. Minden képzés szakmai tartalmát egy tematikai ábra mutatja be az online jelentkezési felületen. A vizsga jellegére és az oklevelek kiadására vonatkozó információ az online jelentkezési felület utolsó bekezdésében a „Vizsga, oklevél” címszó alatt található.

A Képzést követően a Résztvevőnek vizsgát kell tennie. A vizsga minden esetben egy gyakorlatsor bemutatását jelenti, amelyről a Résztvevőnek videó anyagot kell készítenie. A Résztvevő az elkészült videó anyagot a Résztvevő saját Facebook oldalára vagy a privát Youtube oldalára kell feltöltenie és csak a linket köteles a Szolgáltatóval, illetve a Szervezővel megosztania. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a videó anyagot sem a Szolgáltatónak, sem a Szervezőnek nem kell elküldenie. Ha a Résztvevő mégis így tenne, akkor a vizsgaanyag megtekintés nélkül törlésre kerül, amelyről a Résztvevőt e-mail útján értesítik.

Amennyiben a Résztvevő a videó anyag elkészítése során más harmadik személyt is bevon, akik láthatóak vagy hallhatóak a videó anyagban, a Résztvevő köteles tiszteletbe tartani harmadik személyek személyhez fűződő jogait és az ő beleegyezésük nélkül a videó anyagot sem elkészíteni sem felhasználni nem jogosult a Résztvevő, ideértve annak megosztását a Szolgáltatóval, illetve a Szervezővel. Amennyiben ezen szabályokat a Résztvevő megszegi és ezáltal kárt okoz a Szolgáltatónak vagy a Szervezőnek, úgy azt köteles azt maradéktalanul megtérítenie.

A Honlapon a Szolgáltató további tájékoztatást ad az adott képzés részleteit illetően.

5.3 Képzés díja és a fizetés módja

A Honlapon feltüntetett díjak minden esetben bruttó díjak. 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a szállás, étkezés költségét a képzési díj nem tartalmazza, azaz e többlet költségek terhét saját maga viseli.

A Résztvevő a képzés díját online fizetéssel vagy Díjbekérő alapján átutalás útján tudja rendezni.

5.4 A képzésekre történő jelentkezés

A Honlapon a Szolgáltató feltünteti, hogy mely képzésekre lehet jelentkezni. A Szolgáltató megrendeléseket a Honlapon keresztül fogad. 

Amennyiben a Résztvevő egy képzésre jelentkezni kíván a „Jelentkezem” feliratú gomb megnyomása szükséges.

Ezt követően a Résztvevő a jelentkezéshez szükséges adatokat kell megadnia az alábbiak szerint:

(i) profil adatok: vezetéknév, keresztnév, anyja neve, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, póló méret, Résztvevő neme   

(ii) vásárlási adatok: számlázási név, számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), cég esetén adószám.

A Résztvevő egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt képzést. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Jelentkezés véglegesítése” gomb segítségével véglegesítheti a rendelését. Amennyiben a Résztvevő az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Jelentkezem" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Résztvevő részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Résztvevő ajánlatát elfogadta.

A Résztvevő köteles a jelentkezés során megadott adatait azok megváltozása esetén köteles a Szervezőt haladéktalanul értesíteni.

A képzés résztvevői létszám limitált, egy képzés során a Szolgáltató maximum 16 fő résztvevői helyet tud biztosítani. A részvételi helyek betöltése a befizetések beérkezésének sorrendje szerint történik.

Amennyiben a jelentkezést a rendszer a létszám telítettsége után rögzíti, a Szolgáltató, illetve a Szervező erről a Résztvevőt e-mail útján értesíti. Ebben az esetben - szintén az átutalások beérkezésének sorrendje szerint - a jelentkezéseket várólistán rögzíti a Szolgáltató. Más jelentkező visszalépése esetén, a Szolgáltató, illetve a Szervező értesíti azon Résztvevőt, aki részt vehet a képzésen. Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem tud részt venni létszám telítettség esetén és a képzés díját már átutalta választása szerint egy másik képzésen vehet részt vagy a Szolgáltató a képzés díját visszautalja a Résztvevő által megadott bankszámlára.

5.5. Az adatbeviteli hibák javítása 

Résztvevőnek az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége az 5.4. pontban foglaltak szerint.  

5.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás 

A Szolgáltató köteles a Résztvevő megrendelésének megérkezését a Résztvevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Résztvevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Résztvevőhöz nem érkezik meg, a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket. 

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Résztvevő megrendelésével kapcsolatos adatokat. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Résztvevő megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Résztvevőt, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Ajánlatának/megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Résztvevő részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

A Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (de legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. 

Ha a Résztvevő a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szervezőnek (elektronikus levél útján, vagy telefonon), a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Résztvevő által nem kifogásoltak.

5.5. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak megfelelően irányadóak.

 Minden sikeres rendelés után a Résztvevő regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A megrendelés Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata után tekinthető véglegesnek. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött e-mail megérkezésével. 

5.6. A szerződés iktatása 

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

5.7. Fizetés

Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja Felhasználó részére:

a) előre utalás (A Szolgáltató a megrendelését követően egy díjbekérő e-mailt vagy egy proforma számlát állít ki a Résztvevő számára. A Résztvevő köteles a díj összegét egy összegben legkésőbb a képzés napját megelőző 15. napon megfizetni. Amennyiben a Résztvevő a képzés napját megelőző 15 napos időszakon belül jelentkezik a képzésre, a képzés díját köteles egy összegben legkésőbb a képzés napját megelőző harmadik munkanapon megfizetni.)

b) online fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013."

5.8. Számla

Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A Szolgáltató a képzés során személyesen bocsátja a Résztvevő rendelkezésére a számlát, igény esetén postai úton megküldi a kért címre. 

5.9 Képzés elmulasztása

Amennyiben a Résztvevő a képzés díját megfizette, de nem jelenik meg a képzésen, a képzés díját visszakövetelni nem jogosult. Amennyiben a Résztvevő méltányolható okból nem tud részt venni a képzésen, kérése esetén a befizetett képzési díj jóváírásra kerül egy másik, általa választott képzés díjába, feltéve, hogy az adott képzés még nem telt be.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete 

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. 

A Fogyasztónak minősülő Résztvevő jogosult a képzés nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztónak minősülő Résztvevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 3. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltatónak címezve, de a Szervező valamelyik elérhetőségére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát az 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 Mindkét esetben a Szolgáltató, illetve a Szervező e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését. 

Írásban történő elállás/felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. 

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza , kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tekintetében:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac, Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

6.3. Szolgáltatót megillető elállási jog

Amennyiben a Résztvevő határidőn belül nem fizeti meg a képzés díját, a Szolgáltató jogosult a képzésre vonatkozó szerződéstől elállni, amelyről a Résztvevő e-mail értesítést kap.

7. Szavatosság

A képzések során biztosított termékekre a webáruházi szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási rendelkezései az irányadóak. A webáruházi szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF elérhető ITT.

A képzésekkel kapcsolatosan a Szolgáltató kizárólag kellékszavatosságot vállal a jelen fejezetben foglaltak szerint.

7.1. Kellékszavatosság

 A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Résztvevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Amennyiben a Résztvevő egyben Fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A Résztvevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült. 

Kellékszavatossági igénye alapján a Résztvevő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha

a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy

az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

                                                 i.     a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,

                                               ii.     a szerződésszegés súlyát,

                                             iii.     a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy

c) a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha

i. a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,

ii. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Résztvevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,

iii. a Résztvevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. 

A kijavítást vagy kicserélést Szolgáltató - a szolgáltatás tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Résztvevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. A Résztvevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

A Résztvevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Résztvevő a felelős. 

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. 

 7.2. Szavatossági igények érvényesítése 

A szolgáltatásokra vonatkozó szavatossági igényét a Résztvevő személyesen a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, a Szervező 3. pontban rögzített panaszügyintézés helyén, vagy postai megkeresés útján, illetve e-mailen vagy telefonon jelezheti. Elérhetőségek a jelen ÁSZF 3. pontjában találhatóak.

A Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, valamint azt három évig köteles megőrizni.

8. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja 

Résztvevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 3. pontban található elérhetőségeken terjesztheti elő: 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. 

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (irodában) szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; 

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Résztvevőt. 

Amennyiben Szolgáltató és Résztvevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Résztvevő számára: 

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

további információk az alábbi linken érhetőek el: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535  

b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi elérhetőségeken 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Web: http://bekeltet.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

c) Bírósági eljárás kezdeményezése

d) online vitarendezés

Az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr  

8.2 E-kapcsolattartás

A Résztvevőnek a „Kapcsolat” menüpont alatt rendelkezésére áll az e-mailes üzenetküldési felület, ehhez Résztvevőnek a nevét és érvényes e-mail címet kell megadnia, ahova a választ várja Szolgáltatótól.

9. Adatvédelem

Az adatvédelmi szabályzat letölthető: ITT

Elállási nyilatkozat minta letölthető ITT

10. Az Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Ha az ÁSZF a megrendelés és a képzés napja között, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, erről a Résztvevőt a Szolgáltató a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Fogyasztóval kötött szerződés hatálya alatt a Fogyasztó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni.

11. Szerzői jogok 

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a Szervezőt illeti.

12. A Honlap üzemeltetője

Név: Garasport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 28.

Cégjegyzékszám: 01-09-860518

E-mail cím: sales@garasport.com

Telefonszám: +36 70 384 0000 vagy +36 20 9324 409

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.11.14.

Akciós termékeink

Ájánlatunkban egyebek mellett megtalálható a prémium kategóriás kineziológiai szalag, és szilikon komponensű footbal labda is.

Megnézem