person

Webáruház Adatkezelési nyilatkozat

www.garasport.com webáruház adatkezelési szabályzata

Hatályos: 2018. július 25. napjától

A jelen Adatkezelési szabályzat pdf formátumban letölthető: ITT

I. Az adatkezelő adatai:

Név: Garasport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   

Székhely és levelezési cím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 28.   

Cégjegyzékszám: 01-09-860518   

Adószám: 13539441-3-43   

E-mail cím: sales@garasport.com   

Telefonszám: +36-70-384 0000   

(a továbbiakban: "Adatkezelő")

Az Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és az alább felsorolt hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő vé-delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatá-lyon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, amelyről tájékoztatja a Felhasználókat.

Tekintettel arra, hogy a jelen Adatkezelési szabályzat az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan része és az Általános Szerződési Feltételek definiált fogalmak a jelen Adatkezelési szabályzat értelmezése során is megfelelően irányadóak, ezért kérjük, hogy jelen Adatkezelési szabályzat elolvasása előtt olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket.

II. Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag www.garasport.com honlap („Honlap”) alatt elérhető „webshop” működésével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

III. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyre külön felhívjuk a figyelmet.

A képzésre való jelentkezés az alább megjelölt adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásnak minősül. Amennyiben nem fogadja el az alábbi feltételeket és nem adja meg a szükséges és kért adatokat, a képzési szolgáltatások nem vehetőek igénybe.

IV. Adatkezelési tevékenységek

IV./1 Fiók létrehozása

A Honlapon történő regisztráció során a Felhasználó létre tud hozni egy saját fiókot. A saját fiók létrehozásának előnye, hogy a Felhasználó adatai tárolásra kerülnek, így egy későbbi vásárlás során az adatbevitel gyorsabbá és kényelmesebbé válik, ha a Felhasználó belép a saját fiókjába és úgy kezdeményezi a vásárlást. A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, azaz saját fiók léthozása nélkül is lehetséges a vásárlás. Saját fiók létrehozásával kapcsolatosan az adatkezelés az alábbiak szerint történik:

A kezelt adatok típusa: név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), cég esetében adószám

Az adatkezelés célja: Saját fiók létrehozása későbbi vásárlások során az adatbevitelek megkönnyítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Utolsó belépéstől számított 3 év, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

Az igénybevett adatfeldolgozók:    

(i) Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, Tel: +36 1 789-2-789, www.tarhely.eu). Az adatfeldolgozó feladata az online tárhely biztosítása.

(ii) Krebsz Ádám egyéni vállalkozó (székhelye: 2623 Kismaros, Liliom u. 30., adószáma: 66316079-1-33., https://www.crabs.hu/) Az adatfeldolgozó feladata a webáruház technikai feltételének biztosítása.

IV./2 Webáruházban történő vásárlás

A Felhasználó saját fiókjába belépve vagy belépés nélkül is kezdeményezhet vásárlást a Honlapon. A vásárlás során az adatkezelés az alábbiak szerint történik:

A kezelt adatok típusa:    

(i) profil adatok: név, e-mail cím, telefonszám   

(ii) vásárlási adatok: teljes név (cégnév), számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), cég esetében adószám, vevőszám, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke)   

(iii) szállítási adatok: teljes név, számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám.

Az adatkezelés célja: A webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve az érintettek önkéntes hozzájárulása, Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:    

(i) profil adatok: vásárlástól számított 30 nap   

(ii) vásárlási adatok: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év   

(iii) szállítási adatok: vásárlástól számított 30 nap   

Az igénybevett adatfeldolgozók:    

(i) Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, Tel: +36 1 789-2-789, www.tarhely.eu). Az adatfeldolgozó feladata az online tárhely biztosítása.

(ii) Krebsz Ádám egyéni vállalkozó (székhelye: 2623 Kismaros, Liliom u. 30., adószáma: 66316079-1-33., https://www.crabs.hu/) Az adatfeldolgozó feladata a webáruház technikai feltételének biztosítása.

(iii) NATURASOFT Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79., Tel: +36 1 209-2152, www.naturasoft.hu). Az adatfeldolgozó feladata a számlák kibocsátásához szükséges technikai háttér biztosítása.

Adattovábbítások:  A termékek házhoz szállítása esetén a címzett neve, címe és telefonszáma továbbításra kerül a GLS General Logistic System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Tel: +36 29 886-670, www.gls-hungary.com) részére.

Az adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a GLS General Logistic System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. tekintetében a Postatv. 54. § (1) bekezdése.

IV./3 Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő hírlevelére Honlapon lehet regisztrálni.

A kezelt adatok típusa:   Név és e-mail cím, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat.   

Az adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, amely az Adatkezelő saját üzleti ajánlatait tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek önkéntes hozzájárulása, Eker. tv. 13/A. §-a, és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig. A visszavonás az alábbi módokon tehető meg: (i) Adatkezelő székhelyére küldött postai levél útján, (ii) a sales@garasport.com e-mail címre küldött levél útján, vagy (iii) hírlevél végén található leiratkozó link segítségével.

Az igénybevett adatfeldolgozók:   

(i) Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, Tel: +36 1 789-2-789, www.tarhely.eu). Az adatfeldolgozó feladata az online tárhely biztosítása.

(ii) Krebsz Ádám egyéni vállalkozó (székhelye: 2623 Kismaros, Liliom u. 30., adószáma: 66316079-1-33., https://www.crabs.hu/) Az adatfeldolgozó feladata a webáruház technikai feltételének biztosítása.

(iii) Sales Autopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest Margit krt. 31-33. félemelet 4., Tel: +36 1 490-0172, www.salesautopilot.hu). Az adatfeldolgozó feladata a hírlevél küldés feltételeinek technikai hátterének biztosítása. 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-123651/2017

IV./4 Honlap szerver naplózása

A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a Felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a Felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A kezelt adatok típusa:   Felhasználó eszközeinek IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, a megtekintett szolgáltatás megnevezése – illetve egyes esetekben a Felhasználó eszközeinek beállításától függően – a böngésző vagy az operációs rendszer típusa. Az IP címből megállapítódik a látogató országa is. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatások igénybevétele során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban statisztikai célokat szolgál (tartalom fogyasztási adatok generálása), másodsorban az esetlegesen felmerülő hibák detektálását, a szolgáltatás biztonságos működésének ellenőrzését, végül a szolgáltatás integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítését és elhárítását szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez, illetve az Eker. tv. 13/A. §-a

Az adatkezelés időtartama: Egy (1) év

Az igénybevett adatfeldolgozók:   

(i) Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, Tel: +36 1 789-2-789, www.tarhely.eu). Az adatfeldolgozó feladata az online tárhely biztosítása.

(ii) Krebsz Ádám egyéni vállalkozó (székhelye: 2623 Kismaros, Liliom u. 30., adószáma: 66316079-1-33., https://www.crabs.hu/) Az adatfeldolgozó feladata a webáruház technikai feltételének biztosítása.

IV./5 Honlap cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k olyan szöveges (text) formátumú adatfájlok, melyek a Felhasználó merevlemezén tárolódnak. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen Honlapon gyűjtött személyes adatok összekapcsolásra kerülnek a Session cookie-kban tárolt információkkal. Alapbeállítás esetén a böngésző fogadja a cookie-kat, és tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok" mappában).

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik.

A Honlap az alábbi cookiekat használja:

 • Szükséges:
 • Név: PHPSESSID
 • Cél: A felhasználó böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések közt.
 • Lejárat: munkamenet végéig
 • Típus: HTTP
 • Név: Cookie
 • Cél: Eltárolja a felhasználó sütikezelési nyilaatkozatát az adott domain-en.
 • Lejárat: 1 év
 • Típus: HTTP
 • Statisztika:
 • Név: _ga
 • Cél: Egyadi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.
 • Lejárat: 2 év
 • Típus: HTTP
 • Név: _gat
 • Cél: A Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályzásához
 • Lejárat: munkamenet végéig
 • Típus: HTTP
 • Név: _gid
 • Cél: Egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban.
 • Lejárat: munkamenet végéig
 • Típus: HTTP
 • Marketing:
 • Név: ads/ga-audiences
 • Cél: A Google Adwords használja, olyan felhasználók célzásához, akiknek a böngészési szokásaik alapján magasabb vásárlási hajladósága feltételezhető.
 • Lejárat: munkamenet végéig
 • Típus: Pixel

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettek önkéntes hozzájárulása

Az igénybevett adatfeldolgozók:    

(i) Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, Tel: +36 1 789-2-789, www.tarhely.eu). Az adatfeldolgozó feladata az online tárhely biztosítása.

(ii) Krebsz Ádám egyéni vállalkozó (székhelye: 2623 Kismaros, Liliom u. 30., adószáma: 66316079-1-33., https://www.crabs.hu/) Az adatfeldolgozó feladata a webáruház technikai feltételének biztosítása.

A legtöbb böngésző lehetőséget ad a cookie-k használatának szabályozására. További információ a cookie-król általában, illetve a cookie-k használatáról és azok törléséről az alábbi honlapokon található: www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org.

További információ a Google Analytics által használt cookie-król és azok törléséről az alábbi honlapon található: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V. Adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos további információk

A jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a Honlapon található „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az Adatkezelővel. Az Adatkezelő minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. Az Adatkezelő a telefonhívásokat nem rögzíti.

Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy a személyes adatokat – a fentiekben részletezett harmadik feleken kívül – harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra és más adatkezelésekkel nem kapcsolja össze. Az adatokon kívül további adat megadása nem szükséges.

Az Adatkezelő az adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő és az adatfeldolgozók munkavállalói közül is csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

V. A Felhasználókat megillető jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, méltányos mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

   személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

   az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

   a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

   Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

   az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból az Adatkezelő nem kezeli.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre méltányos összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, méltányos mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Akciós termékeink

Ájánlatunkban egyebek mellett megtalálható a prémium kategóriás kineziológiai szalag, és szilikon komponensű footbal labda is.

Megnézem